Strona głównaO CSRKorzyści z CSR

Korzyści z CSR

Firma, która w sposób przemyślany i konsekwentny zaplanuje swoje cele strategiczne w powiązaniu z koncepcją CSR może osiągnąć wymierne korzyści, w tym:
  • ukształtowanie długofalowych, opartych na zaufaniu, relacji z interesariuszami zewnętrznymi: społecznością lokalną, podmiotami współpracującymi, organizacjami pozarządowymi, inwestorami
  • zbudowanie przewagi konkurencyjnej oraz orientacja na długotrwały i stabilny wzrost
  • zwiększenie odporności na możliwość i skutki wystąpienia sytuacji kryzysowych
  • zbudowanie przejrzystej, opartej na współpracy oraz wysokich standardach etycznych kultury organizacyjnej
  • ukształtowanie pozytywnego wizerunku, w tym wzmocnienie rozpoznawalności wśród interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, m.in. społeczności lokalnej, opinii publicznej, analityków rynku
  • pozytywne postrzeganie w oczach potencjalnych kandydatów do pracy, jak również wzrost poziomy satysfakcji pracowników, ich lojalności i motywacji
  • pozytywne postrzeganie władz spółki, które zainicjowały i podejmują działania w obszarze CSR przez obecnych i potencjalnych inwestorów.
By osiągnąć wyżej wymienione korzyści, najważniejszym elementem jest postrzeganie odpowiedzialnego biznesu w szerszym, strategicznym kontekście, jako jednej z głównych funkcji przedsiębiorstwa. Istotnym czynnikiem sukcesu jest analiza wyników finansowych firmy w powiązaniu z efektami środowiskowymi i społecznymi podejmowanych decyzji. Oto kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę przy budowaniu takiego podejścia.

Skuteczne wdrożenie pozytywnych zmian w organizacji nie ma szans powodzenia bez pełnego poparcia i bezpośredniego zaangażowania ze strony zarządu firmy. Zgodność celów biznesowych i społecznych powinna być też jasno komunikowana przez władze spółki. Z praktyki jednakże wyłania się obraz, który sprowadza działania w zakresie odpowiedzialności społecznej do jednorazowego wysiłku. Tymczasem działania CSR należy trwale związać z takimi obszarami jak wydajność firmy, podejmowanie decyzji, mierzenie wzrostu przychodów, marży operacyjnej i efektywności aktywów.

Firmy mogą szybciej rozwinąć obszar odpowiedzialnego biznesu dzięki jasnej komunikacji zarówno swoich mocnych, jak i słabych stron. Tylko rzetelna i kompletna informacja przedstawia realną wartość, zarówno dla inwestorów, jak i dla pozostałych grup interesariuszy. Argumentem za otwartą komunikacją jest też fakt, że już same zauważenie niektórych kwestii i zaplanowanie działań, nawet zanim przyniosą one pożądane efekty, mogą pozytywnie wpłynąć na relacje z ich potencjalnymi adresatami.

We wdrażaniu i realizacji CSR niezbędna jest także wytrwałość w działaniu. Firma, która publicznie ogłosi zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu, powinna być przygotowana do konsekwentnej realizacji tego zobowiązania. Ryzyko utraty wiarygodności i co za tym idzie wartości rynkowej firmy jest dużo większe w przypadku złożenia obietnicy bez pokrycia niż odłożenia w czasie pewnych działań w celu lepszego ich przygotowania. Nawet jeśli klienci i rynek dość powoli doceniają wartość dodaną społecznej odpowiedzialności biznesu, szybko i dotkliwie potrafią ukarać za jej brak.

Istotny czynnikiem  jest także czas potrzebny do przygotowania, wdrożenia i uzyskania efektów z tego typu działalności. Strategicznego podejścia do odpowiedzialnego biznesu nie można wprowadzić z dnia na dzień, gdyż wymaga ono ustanowienia nowych procesów, relacji i w wielu przypadkach zmian kultury korporacyjnej. Dlatego zamiast pospiesznie podejmować rozproszone działania, ważne jest, by uważnie zaplanować cały proces na zasadzie drobnych kroków, które przyniosą długoterminowe rezultaty.

Videoinformacje

Newsletter

Reklama