Strona głównaO projekcie

Pomoc publiczna w projekcie

Deloitte i PKPP Lewiatan zapraszają Cię do nieodpłatnej współpracy, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i z udziałem naszych najlepszych ekspertów a wszystko to w ramach projektu: Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR to już druga wspólna inicjatywa Polskiej Konfederacji Przedsiębiorców Prywatnych Lewiatan oraz Deloitte. W latach 2009 i 2010 partnerstwo PKPP Lewiatan, Deloitte oraz Solidarność prowadziło projekt  "Promocja standardów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw", który zdobył uznanie PARP oraz pozyskał dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach pierwszego, zrealizowanego już projektu naszym celem było wypracowanie narzędzi, które stanowić mają wsparcie dla firm w zakresie samodzielnego przeprowadzania procesu planowania, realizacji i oceny w odniesieniu do działań społecznie odpowiedzialnych. Końcowym efektem prac stały się publikacje poświęcone narzędziom uwzględniającym polskie realia - Metodyki oceny dobrej praktyki CSR oraz Modelu rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.

W ramach obecnie toczącego się przedsięwzięcia chcemy skoncentrować się na promocji dialogu społecznego, jako kluczowego elementu w procesie budowy strategii społecznej odpowiedzialności. Dzięki zaangażowaniu wielu ekspertów dysponujących bogatym doświadczeniem, opracowane zostało kompleksowe narzędzie, za pomocą którego zainteresowane firmy będą mogły w prosty sposób dokonać identyfikacji i mapowania interesariuszy oraz określać, przy uwzględnieniu dotyczących ich uwarunkowań, najbardziej optymalne formy dialogu z każdą z istotnych dla nich grup interesariuszy. Efekt zastosowania ww. narzędzia będzie stanowił podstawę dla zdefiniowania kompleksowego podejścia strategicznego firmy w obszarze odpowiedzialności społecznej.

 

Zakres współpracy


Współpraca z każdą z zakwalifikowanych firm będzie nieodpłatna i potrwa 2 lata. Współpraca stanowi pomoc publiczną o charakterze pomocy de minimis w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 40).
Prace podzielone zostaną na trzy etapy. W ramach pierwszego z nich w ciągu 5 miesięcy zbudowana zostanie wspólnie z Państwem podstawa do inicjowania dialogu z interesariuszami, wypracowane zostaną założenia strategiczne w obszarze CSR i wytyczone główne kierunki działań Spółek w tym obszarze. Szczegółowy zakres pracy obejmie:

1. Analizę sytuacji wyjściowej w firmie przy wykorzystaniu Modelu Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa, której efektem będzie raport podsumowujący dotychczas podejmowane działania z zakresu społecznej odpowiedzialności oraz oceniający stan zaawansowania Spółki.

2. Opracowanie mapy kluczowych interesariuszy, zdefiniowanie optymalnych form prowadzenia dialogu z każdą z grup oraz zaplanowanie w czasie konkretnych działań. Priorytetem w procesie planowania procesu dialogu będzie dążenie do zidentyfikowania najważniejszych oczekiwań i potrzeb interesariuszy, a także określenie hierarchii ich ważności, celem wypracowania wstępnych, strategicznych kierunków aktywności społecznie odpowiedzialnej.

3. Przeprowadzenie warsztatów strategicznych z udziałem kadry zarządzającej, w trakcie których:

a) zaprezentowane zostaną rezultaty dotychczas podjętych działań,
b) Spółka sprecyzuje swoje aspiracje dotyczące różnych obszarów CSR,
c) określone zostaną strategiczne kierunki oraz obszary zaangażowania społecznego,
d) wspólnie sformułowane zostaną propozycje konkretnych działań CSR,
e) zdefiniowana zostanie finalna lista zasad oraz form prowadzenia dialogu z interesariuszami celem zapewnienia skutecznej realizacji założeń strategicznych.

Po upływie roku od momentu zrealizowania powyższych prac, zorganizowana zostanie z udziałem Państwa kolejna sesja warsztatowa. Jej celem będzie dokonanie wstępnej oceny podjętych działań, a w szczególności formy i rezultatów prowadzonego dialogu z interesariuszami (trafności i skuteczności rozwiązań przyjętych z wykorzystaniem dedykowanego do tego celu narzędzia). Efektem końcowym warsztatu będzie raport stanowiący podsumowanie zrealizowanych inicjatyw (działań, aktywności komunikacyjnych, wykorzystywanych form dialogu), formułujący syntetyczną ocenę oraz rekomendacje dotyczące dalszych działań.

Ostatni etap współpracy będzie miał miejsce po dwóch latach, kiedy to przeprowadzone będą warsztaty podsumowujące wdrażanie strategii, których celem będzie dokonanie finalnej ewaluacji jakości i skuteczności przyjętych rozwiązań oraz podjętych działań. Podobnie jak w poprzednim przypadku efektem warsztatu będzie raport uwzględniający końcową ocenę oraz zalecenia na przyszłość.

Dodatkowo, w trakcie naszej współpracy będzie można dwukrotnie skorzystać z konsultacji, które odbędą się w Państwa siedzibie.

 

Kryteria wyboru firm

Do współpracy zaprosimy 10 firm, które prześlą kompletny wniosek zgłoszeniowy składający się
z następujących dokumentów:
a) wypełnionej ankiety, weryfikującej stopień zaawansowania działań społecznie odpowiedzialnych (Załącznik 1 - Ankieta),
b) uzasadnienia prezentującego, z wykorzystaniem maksymalnie 1000 znaków, motywacje, którymi kieruje się firma ubiegając się o współpracę (Załącznik 2 - Uzasadnienie).

Oceny nadesłanych aplikacji dokona Komisja składająca się z przedstawicieli PKPP Lewiatan oraz firmy Deloitte. Z uwagi na założenia projektu, w procesie podejmowania decyzji brany będzie pod uwagę przede wszystkim poziom doświadczeń firmy w obszarze CSR (przy czym promowane będą organizacje charakteryzujące się brakiem doświadczenia). Ponadto z uwagi na konieczność zapewnienia - mając na uwadze założenia przedsięwzięcia - zróżnicowanego zbioru wyselekcjonowanych do współpracy firm, wybierane będą organizacje reprezentujące różne branże, lokalizacje i skale działalności. Oznacza to, że przykładowo w przypadku wpłynięcia prawidłowo wypełnionej aplikacji od przedsiębiorstwa reprezentującego branżę farmaceutyczną z miasta X, kolejne wnioski od firm farmaceutycznych będą przechodziły do puli rezerwowej. W przypadku nieotrzymania aplikacji od firm z 9 innych branż, Spółka zostanie zakwalifikowana do współpracy pod warunkiem posiadania siedziby w mieście innym niż miasto X. Takie samo kryterium znajdzie zastosowanie w odniesieniu do skali działalności podejmowanej przez firmy


Jak zgłosić chęć udziału w przedsięwzięciu?
Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w naszym przedsięwzięciu, należy przesłać do dnia
15 października 2011 r. następujące dokumenty:
a) wniosek zgłoszeniowy (Załącznik 1 - Ankieta / Dane firmy)
b) Uzasadnienie (Załącznik 2)
c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Załącznik 3).

Przygotowany komplet dokumentów prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: csr@pkpplewiatan.pl oraz w wersji papierowej:

Ewelina Pyda
Departament Komunikacji i Rozwoju
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
ul. Flory 9/4
00-586 Warszawa
Dodatkowe informacje, Zasady współpracy oraz wzory załączników znajdą Państwo na stronie www.odpowiedzialnafirma.pl.

 

 

Zasady współpracy:


1. Osoba zainteresowana rozpoczęciem współpracy przy tworzeniu założeń strategicznych w obszarze odpowiedzialności społecznej oraz zdefiniowaniu optymalnego podejścia do dialogu z interesariuszami ("Współpraca") obowiązana jest wypełnić wniosek zgłoszeniowy dostępny na stronie www.odpowiedzialnafirma.pl.
2. Po wstępnym zakwalifikowaniu wnioskodawcy do Współpracy firma zostanie poproszona
o zawarcie odpowiedniej umowy z PKPP Lewiatan i Deloitte związanej z udzielaniem pomocy de minimis.
3. Przygotowanie i przekazanie odpowiednich informacji i dokumentów odbywa się na koszt wnioskodawcy. PKPP Lewiatan i Deloitte nie ponosi też kosztów, które wnioskodawca może ponieść w związku ze złożeniem wymaganych oświadczeń lub zawarciem umowy.
4. W ramach projektu "Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego
w Polsce" poprzez wykorzystanie narzędzi CSR nawiązana będzie wyłącznie Współpraca nieodpłatna. Współpraca współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Uprawnionym do Współpracy w ramach projektu "Promocja zaangażowania przedsiębiorstw
w budowę kapitału społecznego w Polsce" poprzez wykorzystanie narzędzi CSR może być każde przedsiębiorstwo, które legitymuje się niedużym doświadczeniem w obszarze odpowiedzialności społecznej.
6. W ramach projektu "Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce" poprzez wykorzystanie narzędzi CSR przewidziane jest nawiązanie Współpracy z 10 firmami.
7. Realizacja współpracy stanowić będzie dla przedsiębiorcy pomoc de minimis w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 40).
8. Przedsiębiorca, aby uzyskać pomoc de minimis w ramach Współpracy powinien wypełnić Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311).


Druki:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do ww. rozporządzenia


Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 40).

Videoinformacje

Newsletter

Reklama