„Capgemini dla Gniazda”

Strony partycypujące:

Capgemini Polska Sp. z o.o.

http://www.pl.capgemini.com/

http://www.pl.capgemini.com/about/corporateresponsibility/csr_w_polsce/

Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo”

http://www.fundacja-gniazdo.org/

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu

Anna Meduna – Capgemini Polska Sp. z o.o.

Maria Jakielska – wiceprezes Zarządu Fundacji Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo”

 

Okres współpracy:

Od maja 2010 roku do chwili obecnej

 

Zakres współpracy:

Capgemini Polska Sp. z o.o. wspiera Fundację „Gniazdo” w realizacji jej celów statutowych. Współpraca obu stron odbywa się na zasadach określonych w umowie o współpracy.

Firma Capgemini wspiera Fundację poprzez pomoc finansową, rzeczową, bezpłatne usługi, zaangażowanie kapitału ludzkiego w wolontariat pracowniczy, datki pracowników firmy na rzecz Fundacji oraz programy grantowe. Ponadto Capgemini wspiera działania promocyjne Fundacji, organizuje konsultacje związane z usprawnianiem zarządzania dla Zarządu Fundacji.

W Capgemini oraz w Fundacji „Gniazdo” wyznaczone są osoby odpowiedzialne za koordynację realizowanych projektów oraz omawianie zakresu współpracy. Wszystkie planowane przedsięwzięcia omawiane są na spotkaniach organizowanych naprzemiennie w siedzibie Fundacji lub Capgemini.

 

Beneficjenci projektu:

Beneficjantami projektu są podopieczni prowadzonych przez Fundację „Gniazdo” świetlicy socjoterapeutycznej oraz klubu młodzieżowego. Znajdują się oni w trudnej sytuacji życiowej. Mieszkają w złych warunkach, w swoich domach nie posiadają odpowiedniego miejsca do nauki i wypoczynku, mają problemy z realizowaniem obowiązku szkolnego, są zaniedbane pod względem zdrowotnym i higienicznym. Podopieczni mają niską samoocenę, nie wierzą we własne możliwości, nie mają marzeń i planów życiowych. Większość z nich przejawia agresywne zachowania wobec innych osób, nie potrafi nawiązywać i podtrzymywać kontaktów rówieśniczych oraz konstruktywnie rozwiązywać konfliktów. Często już w szkole podstawowej sięgają po alkohol i eksperymentują z narkotykami. Jest to najczęściej forma rozrywki i ucieczki od trudnych sytuacji w domach rodzinnych. Rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia do Świetlicy Socjoterapeutycznej i Klubu Młodzieżowego to osoby bez wykształcenia, przejawiają niską motywację do podjęcia zatrudnienia. W obecnej sytuacji na rynku pracy rodzice utrzymują swoje rodziny z pomocy finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Większość z nich nie potrafi poradzić sobie z problemami dnia codziennego. Część z nich jest uzależniona od alkoholu, część pozostaje w konflikcie z prawem i jest pod stałym nadzorem kuratorów sądowych. Wszyscy żyją z dnia na dzień, nie planują przyszłości, nie potrafią zaspokajać wszystkich potrzeb swoich dzieci oraz konstruktywnie przezwyciężać trudności wychowawczych. Łatwo przerzucają odpowiedzialność za swoje dzieci na instytucje i inne osoby. Nie posiadają umiejętności odreagowywania trudnych sytuacji, spędzania czasu wolnego w inny sposób niż poprzez imprezy „alkoholowe”.

 

Opis projektu:

Głównym celem współpracy Capgemini oraz Fundacji „Gniazdo” jest wzrost jakości działań podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży z katowickich środowisk marginalizowanych. W trakcie realizacji wszystkich przedsięwzięć omawiane i planowane są cele szczegółowe.

Współpraca polega przede wszystkim na organizowaniu przedsięwzięć na rzecz podopiecznych Fundacji. W ciągu roku odbywa się wiele imprez tematycznych, podczas których pracownicy i dzieci razem biorą udział w przygotowywanych grach i zabawach. Za każdym razem imprezy te organizowane są przez pracowników firmy w ramach wolontariatu pracowniczego. Do tej pory zorganizowane zostały między innymi: „Dzień włoski”, jasełka i przedstawienia wielkanocne wystawiane dla pracowników firmy przez dzieci, świąteczne quizy i kalambury, zabawy podwórkowe z grillowaniem. 

Podopieczni regularnie zapraszani są do firmy, gdzie poznają pracę i obowiązki zatrudnionych tam osób, a także mają okazję brać udział w przygotowywanych atrakcjach, takich jak: quizy dotyczące pracy w Capgemini z nagrodami, posiłek zamówiony w pizzerii lub McDonald’s, gry i zabawy integracyjne. Każda wizyta „Gniazda” w Capgemini obfituje w rodzinną i ciepłą atmosferę.

Dodatkową formą wspierania Fundacji jest pomoc rzeczowa lub finansowa w formie przekazywanych pieniędzy ze zbiórek, paczek dla podopiecznych, sprzętu do świetlicy i klubu młodzieżowego, odzieży, artykułów biurowych i plastycznych, itp.

Ponadto w Fundacji realizowane są projekty finansowane z programu grantowego Capgemini. W 2012 roku zrealizowane zostały dwa projekty: „Cap for Cat” oraz „Recycling artystyczna reaktywacja”. Pierwszy z nich miał na celu zaangażowanie podopiecznych Fundacji w działania na rzecz bezbronnych oraz bezdomnych zwierząt. Wspólnie z pracownikami Capgemini oraz wolontariuszami organizacji „Czarna owca” dzieci wykonywały domki oraz zabawki dla kotów. Dzięki projektowi temu udało się również wyremontować starą kociarnię w zabrzańskim schronisku Psitulmnie. Drugi w wymienionych wyżej projektów miał na celu wzbudzanie w dzieciach zachowań proekologicznych i zwiększenie ich świadomości na temat segregacji śmieci oraz recyclingu. Podczas warsztatów dzieci wykonywały prace plastyczne korzystając jedynie z surowców wtórnych. Pod okiem pracowników Capgemini zaczęły również segregację śmieci w Fundacji.

Równolegle z opisywanymi działaniami prowadzone są konsultacje dla Zarządu Fundacji, które dotyczą usprawniania zarządzania oraz promocji podejmowanych przez nią działań. Pracownicy Capgemini udzielają konsultacji oraz służą pomocą w trudnych sytuacjach związanych z zarządzaniem Fundacją.

 

Efekt współpracy

Wśród licznych efektów współpracy należy wymienić rezultaty twarde oraz miękkie.

Rezultaty twarde: zorganizowanie min. 4 imprez tematycznych rocznie(12 w ciągu całego okresu współpracy), zorganizowanie 3 spotkań z dziećmi w siedzibie firmy, przekazanie na rzecz Fundacji sprzętu komputerowego, mebli, odzieży, zestawu gier planszowych dla podopiecznych, paczek świątecznych (2 razy w roku), zestawu artykułów biurowych i plastycznych, zestawu ulotek promocyjnych Fundacji, zrealizowanie 2 projektów ze środków programu grantowego(„Cap for Cat” i „Recycling – artystyczna reaktywacja”).

Rezultaty miękkie: zwiększenie atrakcyjności podejmowanych przez Fundację działań, zwiększenie efektywności działań terapeutycznych wobec dzieci, wzrost zaangażowania pracowników firmy w działania charytatywne, wzrost efektywności zarządzania Fundacją, wzrost zainteresowania Fundacją ze strony sektora biznesu oraz mediów.

 

Powrót do: Dobre praktyki

Poznaj organizacje pozarządowe i firmy prowadzące dialog

Centerit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Promowane projekty

Znamy zwycięzców konkursu Wspólnie budujemy kapitał społeczny

Skuteczne wykorzystanie wzajemnego potencjału partnerów, zaangażowanie pracowników firmy w projekt, czy wpływ działań na budowę kapitału społecznego – m.in. te czynniki przesądziły o wyborze 10 najlepszych projektów.

Wyniki konkursu

14.03.2013

Więcej o Znamy zwycięzców konkursu Wspólnie budujemy kapitał społeczny

Materiały

Skorzystaj z publikacji branżowych na temat CSR oraz dialogu społecznego.

Pobierz materiały

Partnerzy

  • Lewiatan
  • Deloite
  • BIZON - biznes odpowiedzialny i nowoczesny Radio PiN
  • CSR info
  • Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Fundacja Duende